معاون دانشجویی دانشگاه

 

 

دکتر نسرین امینی زاده 

 

تلفن مستقیم:  41522007

تلفن داخلی:    007